Källbacken, Solna

På Aspstigen/Källbacken i Solna så har vi utfört en stor renovering tillsammans med Skanska som har totalentreprenaden på den äldsta förskolan i Solna. Vi har utfört allt inom markentreprenaden som har inneburit dränering runt hela skolan, tilläggsisolering, vatten och avlopp, dagvattenhantering, fettavskiljare, sophus, sopkasun, finplanering med asfalt gräsytor och nya sandlådor mm. Under projektet så har vi stött på förorenade schaktmassor då flertal analyser är utförda och schaktmassorna har transporterats till olika tippar för att inte förstöra miljön men viktigast av allt är att de förorenade massorna inte får finnas kvar på förskolan, vilket de inte gör idag efter flertal provanalyser! En del spräckning av berg har förekommit och pumpstationer har fått monterats. Idag är förskolan i bruk och färdigställd!